WEDSTRIJDREGLEMENT

KOOP JE FESTIVALTICKET EN MAAK KANS OP EEN REIS NAAR IBIZA

ARTIKEL 1: PRINCIPE
Dreambeats Festival wil mensen die tussen 5 juni t.e.m. 16 juni een festivalticket aankopen voor Dreambeats Festival 2019 de kans geven om een reischeque t.w.v. €350 te winnen. Om deel te kunnen nemen dient de deelnemer een festivalticket aan te kopen én het wedstrijdformulier in te vullen die men per mail na aankoop van de tickets ontvangt.

ARTIKEL 2: WIE KAN MEEDOEN?
Iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, kan deelnemen aan een wedstrijd van Dreambeats Festival, met uitzondering van medewerkers van Dreambeats Festival en hun directe familieleden tot in de eerste graad. Als aan een van deze voorwaarden niet voldaan is dan wordt zijn/haar recht op een prijs afgenomen. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

ARTIKEL 3: TERMIJN
De wedstrijd start op 5 juni en eindigt op 16 juni om 23:59.

ARTIKEL 4: WEDSTRIJD
De deelnemer dient minstens 1 festivalticket aan te kopen én het wedstrijdformulier die men per mail na aankoop van het ticket ontvangt, in te vullen. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, is de inschrijving van de persoon geldig.

ARTIKEL 5: WINNAARS BEPALEN
De winnaars worden gekozen door de organisatie van Dreambeats Festival op basis van het antwoord op de schiftingsvraag ‘hoeveel personen zullen aan deze wedstrijd hebben deelgenomen in de periode van 5 juni t.e.m. 16 juni?’. De persoon die tijdens de wedstrijdperiode een ticket kocht en het dichtst bij het correcte antwoord zit, wint de reischeque t.w.v. € 350 geschonken door Sima Tours Lichtervelde.

ARTIKEL 6: WINNAARS BEKEND MAKEN
De winnaars van de wedstrijd zullen persoonlijk gecontacteerd worden via mail, binnen 1 week na het afsluiten van de wedstrijd op 16 juni.

ARTIKEL 7: REGLEMENTSWIJZIGINGEN

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.dreambeats.be

ARTIKEL 8: BETWISTINGEN

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de organisatie van Dreambeats Festival.  Het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@dreambeats.be

ARTIKEL 9: PRIVACY

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat Dreambeats Festival de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van de wedstrijd.

ARTIKEL 10: CONTACT

Bij vragen of problemen i.v.m. de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Dreambeats Festival via: info@dreambeats.be


Facebook
YouTube
Instagram